Indira Gandhi (P.G.)Mahila Mahavidyalaya

Karnal Road, Kaithal- 136027

Telephone: 01746-222336

 

Fax: 01746-234546

Website: www.igmmvkaithal.com

E-mail: igmmvkaithal@gmail.com

Our Sister Concern:
Indira Gandhi Sr. Sec. Public School,Kaithal (Affiliated to C.B.S.E)

Phone: 01746-234966

Under Mahila Vidyalaya Samiti,Kaithal(Regd.)